جان دوس پاسوس

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
پیش به سوی انقلاب! پیش به سوی هرج و مرج! پیش به سوی حکومت سوسیالیستی!
- آغاز یک مرد: 1917، سال 1920


آثار سوزانده شده
تمام آثار منتشر شده پیش از ماه مه 1933

چکیده
نویسنده آمریکایی، جان دوس پاسوس (1970-1896) در زندگی نسبتاً ماجراجویانه خود چندین گرایش سیاسی مختلف را تجربه کرد. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هاروارد در سال 1916، داوطلب خدمت در ارتش فرانسه شد. بعدها پس از ورود آمریکا به جنگ، او در ارتش این کشور خدمات پزشکی ارائه می کرد. دوس پاسوس در شهر وردن شاهد یکی از سبعانه ترین نبردهای جنگ جهانی اول بود. او دو رمان اول خود، آغاز یک مرد: 1917 و سه سرباز را که به ترتیب در سال های 1920 و 1921 منتشر شدند، بر اساس تجربیاتش در جبهه نوشت. او جنگ را به عنوان ابزار نظام سرمایه داری برای به اسارت کشیدن کارگران مورد انتقاد قرار می داد و از صلح گرایی و اصلاحات اجتماعی حمایت می کرد.

در دهه های 1920 و 1930، دوس پاسوس که توان ادبی خود را بر نقایص نظام سرمایه داری متمرکز کرده بود، در نظر چپ گرایان به قهرمان مبدل شد. نازی ها آثار او را به دلیل گرایش های چپ گرایانه محکوم کرده و سوزاندند. دوس پاسوس به دلیل تمایلات کمونیستی و شرکت در جنگ داخلی اسپانیا، در دیدگاه حاکمان نازی به یک فرد نامطلوب تبدیل شده بود، هرچند که او بعدها در پی پاکسازی های استالین، از کمونیسم روگردان شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.