پل کله

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
شاید در شأن من نباشد که هیچ عملی علیه چنین حملات خام و ناشیانه ای انجام دهم، چرا که حتی اگر حقیقت داشته باشد که من یهودی هستم و اهلِ گالیسیا، سر سوزنی بر ارزش های من به عنوان یک فرد یا موفقیت هایم تأثیر نخواهد گذاشت.
- پل کله، نامه به همسرش، 6 آوریل 1933


آثار سوزانده شده
تک نگاری ها درباره کله

چکیده
پل کله (1940-1879)، نقاش و گرافیست آلمانی- سوئیسی از سال 1921 در باوهاوس- مدرسه هنر، معماری و طراحی که به دست والتر گروپیوس در سال 1919 دایر شده بود- تدریس می کرد. در سال 1931، اندکی پیش از آنکه باوهاوس تحت فشار نازی ها بسته شود، کله به دوسولدروف نقل مکان کرد تا در فرهنگستان دوسولدروف به تدریس بپردازد. نازی ها هنر او را "منحط" تلقی می کردند و تک نگاری ها درباره کله ممنوع و سوزانده شد.

بعدها هفده نقاشی کله در نمایشگاه سال 1937 نازی ها تحت عنوان "هنر منحط" در مونیخ به نمایش گذاشته شد. کله در سال 1933 آلمان را ترک کرده و در شهر برن سوئیس اقامت گزیده بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.