جزئیات
نقشه ها

تبعید به محله یهودی نشین ورشو، 1942-1941


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Deportations to Warsaw ghetto, 1941-1942 [LCID: waz78040]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.