جزئیات
نقشه ها

محله های یهودی نشین اصلی در اروپای اشغالی

در طول جنگ جهانی دوم، آلمانی ها محله يهودی نشين را عمدتاً در اروپای شرقی (بین سالهای 1939 و 1942) و مجارستان (در 1944) ایجاد کردند. این محله ها در بخشهای محصوری از شهر ایجاد شده بود که آلمانی ها در آن یهودیان را وادار به زندگی تحت شرایطی فلاکت بار می کردند. آلمانی ها تأسيس محله های يهودی نشين را اقدامی مقدماتی برای كنترل و تفكيك يهوديان قلمداد می كردند. در 1942، پس از اینکه آلمانی ها تصمیم به کشتار یهودیان گرفتند، محله های یهودی نشین را به نحو سازمان یافته ای تخریب و یهودیان را به اردوگاه های مرگ تبعيد كردند و در آنجا به قتل رساندند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Major ghettos in occupied Europe [LCID: eur74910]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.