جزئیات
نقشه ها

اردوگاه های نازی ها در كشورهای بالتيک، 1945-1941


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Nazi camps in the Baltic Countries, 1941-1945 [LCID: bal22030]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.