بازگشت به مطلب

In Berlin, a German woman reads a copy of the Berliner Illustrierte newspaper, featuring photographs of Mussolini's official visit ... [LCID: 64417]
جزئیات
عکس ها

در برلین، یک زن آلمانی نسخه ای از روزنامه مصور برلینر را می خواند که در آن عکس هایی از دیدار رسمی موسولینی

در برلین، یک زن آلمانی نسخه ای از روزنامه مصور برلینر را می خواند که در آن عکس هایی از دیدار رسمی موسولینی از برلین در سپتامبر 1937 چاپ شده است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.