جزئیات
عکس ها

یک پوستر یهودستیزانه که در مارس 1941 در لهستان منتشر شد.

یک پوستر یهودستیزانه که در مارس 1941 در لهستان منتشر شد. شرح تصویر چنین است: "یهودیان شپش هستند؛ آنها موجب شیوع تیفوس می شوند." هدف از این پوستر چاپ شده توسط آلمانی ها، ایجاد ترس از یهودیان در میان لهستانی های مسیحی بود.


  • Muzeum Okregowe w Rzeszowie / Historical Museum of Rzeszow

اشتراک

بازگشت به مطلب

An antisemitic poster published in Poland in March 1941. [LCID: 89726]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.