بازگشت به مطلب

Poster: Nuremberg / Guilty! After the end of the war and the defeat of Nazi Germany, Allied occupation authorities in Germany used ... [LCID: p1133a]
جزئیات
عکس ها

پوستر: نورنبرگ/ گناهکار! پس از پایان جنگ و شکست آلمان نازی، مقامات متفقین در مناطق اشغالی در آلمان

پوستر: نورنبرگ/ گناهکار! پس از پایان جنگ و شکست آلمان نازی، مقامات متفقین در مناطق اشغالی در آلمان از چنین پوسترهایی استفاده می کردند تا بر ماهیت جنایتکارانه رژیم نازی تأکید کنند.


  • USHMM Collection, Abraham and Ruth Goldfarb Family Acquisition Fund

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.