جزئیات
عکس ها

پرتره آلا گارتنر، پیش از جنگ؛ او بعدها در اردوگاه آشویتس زندانی شد.

پرتره آلا گارتنر، پیش از جنگ؛ او بعدها در اردوگاه آشویتس زندانی شد. او یکی از اعضای جنبش مقاومت اردوگاه بود و به علت شرکت در قاچاق باروتی که در نابودی کوره جسدسوزی شماره 4 آشویتس مورد استفاده قرار گرفت، به دار آویخته شد. بندزین، لهستان، دهه 1930.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Prewar portrait of Ala Gartner, who was later imprisoned in the Auschwitz camp. [LCID: 08518]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.