بازگشت به مطلب

Parting from one's child was a difficult experience for parents who placed their offspring with foster families. [LCID: 58162]
جزئیات
عکس ها

جدایی از فرزندان برای والدینی که سرپرستی آنان را به خانواده های دیگر می سپردند، تجربه ای دشوار بود.

جدایی از فرزندان برای والدینی که سرپرستی آنان را به خانواده های دیگر می سپردند، تجربه ای دشوار بود. اِدا کونستلر این عکس خود را به نجات دهنده دخترش، زوفی سندلر داده بود. پشت عکس نوشته شده: "مادر واقعی آنیتا."


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.