جزئیات
عکس ها

یک پلیس لهستانی اوراق هویت یک یهودی ساکن در محله یهودی نشین ورشو را کنترل می کند.

یک پلیس لهستانی اوراق هویت یک یهودی ساکن در محله یهودی نشین ورشو را کنترل می کند. ورشو، لهستان، فوریه 1941.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A Polish policeman checks the papers of a Jewish resident of the Warsaw ghetto. [LCID: 5435]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.