بازگشت به مطلب

A young girl in a home for Jewish infants waiting for their families to claim them or be adopted. [LCID: 71594]
جزئیات
عکس ها

دختری کوچک در خانه ویژه کودکان یهودی در انتظار خانواده اش یا خانواده ای که او را به فرزندی بپذیرد.

دختری کوچک در خانه ویژه کودکان یهودی در انتظار خانواده اش یا خانواده ای که او را به فرزندی بپذیرد. اتربک، بلژیک، بعد از سال 1945.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.