بازگشت به مطلب

Allied troops board amphibious assault boats off the Algerian coast during Operation Torch. [LCID: tl164]
جزئیات
عکس ها

طی "عملیات مشعل"، سربازان متفقین در نزدیکی سواحل الجزایر سوار قایق های حمله آبی- خاکی می شوند.

طی "عملیات مشعل"، سربازان متفقین در نزدیکی سواحل الجزایر سوار قایق های حمله آبی- خاکی می شوند. شمال آفریقا، نوامبر 1942.


برچسب‌ها


  • US Army

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.