بازگشت به مطلب

An antisemitic illustration from a Nazi film strip. [LCID: film04]
جزئیات
عکس ها

تصویری از یک فيلم استریپ متعلق به نازی ها با مضمون یهودستیزی.

تصویری از یک فيلم استریپ متعلق به نازی ها با مضمون یهودستیزی. ترجمه زیرنویس این فیلم از آلماني چنین است: "در قرون وسطی، يهوديان به عنوان نژادی بيگانه از حقوق مدنی برخوردار نبودند. آنها مجبور بودند در یک منطقه تحت نظارت در شهر، یعنی محله يهودی نشين، سکونت کنند." مكان و زمان نامشخص است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.