جزئیات
عکس ها

بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم آلمان شد، کابینه خود را ترغیب کرد که با اعلام وضعیت فوق العاده، به بسیاری از آزادی های فردی

بعد از اینکه هیتلر صدر اعظم آلمان شد، کابینه خود را ترغیب کرد که با اعلام وضعیت فوق العاده، به بسیاری از آزادی های فردی پایان دهند. در اینجا، پلیس در حال تفتیش یک خودرو به منظور یافتن سلاح است. برلين، آلمان، 27 فوریه 1933.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

بازگشت به مطلب

After Hitler became chancellor of Germany, he persuaded his cabinet to declare a state of emergency and end many individual freedoms. [LCID: 78572]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.