جزئیات
عکس ها

یهودیان گتوی ورشو را هنگام تبعید قدم رو از وسط گتو می برند.

یهودیان گتوی ورشو را هنگام تبعید قدم رو از وسط گتو می برند. ورشو، لهستان، 1943-1942.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Jews from the Warsaw ghetto are marched through the ghetto during deportation. [LCID: 50329]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.