بازگشت به مطلب

Jews from the Lodz ghetto are loaded onto freight trains for deportation to the Chelmno killing center. [LCID: 02625]
جزئیات
عکس ها

یهودیان محله یهودی نشین لودز که برای تبعید به اردوگاه مرگ خلمنو سوار قطار باری می شوند.

یهودیان محله یهودی نشین لودز برای تبعید به اردوگاه مرگ خلمنو سوار قطار باری می شوند. لودز، لهستان، بین سالهای 1942 و 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Unknown Source
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.