بازگشت به مطلب

Eisenhower (right) and Patton discuss military operations in North Africa. [LCID: tl248]
جزئیات
عکس ها

ژنرال های آمریکایی، دوایت دی. آیزنهاور (سمت راست) و جرج اس. پتن

ژنرال های آمریکایی، دوایت دی. آیزنهاور (سمت راست) و جرج اس. پتن مشغول طراحی "عملیات مشعل"- حمله متفقین به آفریقای شمالی- هستند. مکان نامشخص است، سال 1942.


برچسب‌ها


  • US Army

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.