جزئیات
عکس ها

ورودی محله یهودی نشین ورشو. روی علامت نوشته شده: " منطقه قرنطینه اپیدمیک: فقط عبور بدون توقف مجاز است." ورشو، لهستان،

ورودی محله یهودی نشین ورشو. روی علامت نوشته شده: " منطقه قرنطینه اپیدمیک: فقط عبور بدون توقف مجاز است." ورشو، لهستان، فوریه 1941.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Entrance to the Warsaw ghetto. The sign states: "Epidemic Quarantine Area: Only Through Traffic is Permitted." [LCID: 5292]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.