بازگشت به مطلب

Eva, Alfred, and Leane Munzer. Infant Alfred survived in hiding; his sisters were discovered and killed in Auschwitz. [LCID: 94488]
جزئیات
عکس ها

اوا، آلفرد و لین مونتسر. آلفرد که در این عکس نوزاد است، از طریق زندگی در خفا جان سالم به در برد؛ خواهران او را پیدا کردند و در آشویتس کشتند.

اوا، آلفرد و لین مونتسر. آلفرد که در این عکس نوزاد است، از طریق زندگی در خفا جان سالم به در برد؛ خواهران او را پیدا کردند و در آشویتس کشتند.


برچسب‌ها


  • Alfred Munzer
  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.