جزئیات
عکس ها

نمایی از بازداشتگاه های زندانیان در اردوگاه کار اجباری، از میان سیم های خاردار.

نمایی از بازداشتگاه های زندانیان در اردوگاه کار اجباری، از میان سیم های خاردار. فلوسنبرگ، آلمان، 1942.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

View, through the barbed wire, of the prisoner barracks in the Flossenbürg concentration camp. [LCID: 06012]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.