جزئیات
عکس ها

کارل-هاینتس کوسرو، یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه، که به دلیل اعتقادات مذهبی خود به دست نازی ها زندانی شد.

کارل-هاینتس کوسرو، یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه، که به دلیل اعتقادات مذهبی خود به دست نازی ها زندانی شد. او در اردوگاه های کار اجباری داخائو و زاکسنهاوزن آلمان زندانی بود.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Karl-Heinz Kusserow, a Jehovah's witness who was imprisoned by the Nazis because of his beliefs. [LCID: 68373]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.