بازگشت به مطلب

After the war, thousands of Jewish children ended up in orphanages all over Europe as a result of the Holocaust. [LCID: 71585]
جزئیات
عکس ها

بعد از جنگ و به دلیل هولوکاست، هزاران کودک یهودی سر از پرورشگاه های سراسر اروپا درآوردند.

بعد از جنگ و به دلیل هولوکاست، هزاران کودک یهودی سر از پرورشگاه های سراسر اروپا درآوردند. کودکان نوپای این پرورشگاه در شهر اتربک بلژیک، از طریق زندگی مخفیانه جان سالم به در بردند، اما والدینشان به آشویتس تبعید شدند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.