جزئیات
عکس ها

در سال 1934، یکی از جوانان هیتلر در شهر برول، واقع در راینلند مقابل دوربین ژست گرفته است.

در سال 1934، یکی از جوانان هیتلر در شهر برول، واقع در راینلند مقابل دوربین ژست گرفته است. در سال 1939، عضویت در گروه های جوانان نازی برای تمام پسرها و دخترهای بین سنین ده و هجده سال اجباری شد.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A Hitler Youth poses for a photograph in the Rhineland city of Bruehl, 1934. [LCID: 31516]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.