جزئیات
عکس ها

نمایشگاهی از انتشارات نازی ها که طی بازی های المپیک برلین در معرض دید مردم قرار گرفته و به دقت از عنوان های ضدیهودی پاکسازی شده است.

نمایشگاهی از انتشارات نازی ها که طی بازی های المپیک برلین در معرض دید مردم قرار گرفته و به دقت از عنوان های ضدیهودی پاکسازی شده است. این پوستر نشانگر کشورهایی است که کتاب "نبرد من" هیتلر در آن به زبان های مختلف ترجمه شده است. برلین، آلمان، اوت 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Share This

Exhibition of Nazi publications—carefully purged of antisemitic titles—on display during the Berlin Olympics. [LCID: 81617]