جزئیات
عکس ها

نمایی از اردوگاه کار اجباری بوخنوالت پس از آزادسازی اردوگاه.

نمایی از اردوگاه کار اجباری بوخنوالت پس از آزادسازی اردوگاه. بوخنوالت، آلمان، پس از 11 آوریل 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A view of the Buchenwald concentration camp after the liberation of the camp. [LCID: 11469]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.