جزئیات
عکس ها

هیلدگارد کوسروف، یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه که مدت چهار سال در چندین اردوگاه کار اجباری از جمله راونسبروک زندانی شد.

هیلدگارد کوسروف، یکی از اعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه که مدت چهار سال در چندین اردوگاه کار اجباری از جمله راونسبروک زندانی شد. آلمان، تاریخ نامشخص است.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Hildegard Kusserow, a Jehovah's Witness, was imprisoned for four years in several concentration camps including Ravensbrueck. [LCID: 68381]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.