بازگشت به مطلب

Poster: "We Women Are Voting Slate 2 National Socialists." [LCID: p244]
جزئیات
عکس ها

پوستر: "ما زنان به ناسیونال سوسیالیست ها رأی می دهیم." زنان آلمانی یک جبهه رأی گیری مهم به شمار می رفتند.

پوستر: "ما زنان به ناسیونال سوسیالیست ها رأی می دهیم." زنان آلمانی یک جبهه رأی گیری مهم به شمار می رفتند. نازی ها- همانطور که در این پوستر انتخاباتی سال 1932 دیده می شود- در کوششی هماهنگ سعی بر جلب حمایت زنان داشتند. آنها مجبور بودند در پیامهای خود کمتر بر اهداف نظامی تأکید کنند. هیتلر در برخی از تبلیغات نازی ها که مخاطب آن زنان آلمانی بود، عمداً از سخنرانی های بنیتو موسولینی بهره می جست که برای فرونشاندن بیم و هراس زنان ایتالیایی بیوه پس از جنگ جهانی اول در ایتالیای فاشیست ایراد شده بود. مبلغان نازی می کوشیدند تا حزب خود را مدافع زنان سنتی آلمان، خانواده و مسیحیت معرفی کرده و از این طریق حمایت زنانی را که به تازگی از حق رأی برخوردار شده بودند، جلب کنند. آرشیو دولتی کوبلنتس


برچسب‌ها


  • Bundesarchiv

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.