بازگشت به مطلب

Prisoners during a roll call at the Buchenwald concentration camp. [LCID: 10105]
جزئیات
عکس ها

زندانیان هنگام حضور و غیاب در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت.

زندانیان هنگام حضور و غیاب در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت. بر اونیفورم آنها شماره های شناسایی و آرم های مثلث شکل برای دسته بندی آنها دیده می شود. بوخنوالت، آلمان، 1941- 1938.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Robert A. Schmuhl
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.