بازگشت به مطلب

Roll call for newly arrived prisoners, mostly Jews arrested during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"), at the Buchenwald ... [LCID: 79914b]
جزئیات
عکس ها

حضور و غیاب زندانیان تازه وارد- که اکثر آنان یهودیانی هستند که در "شب شیشه های شکسته" دستگیر شدند- در اردوگاه کار اجباری

حضور و غیاب زندانیان تازه وارد- که اکثر آنان یهودیانی هستند که در "شب شیشه های شکسته" دستگیر شدند- در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت. بوخنوالت، آلمان، 1938.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.