بازگشت به مطلب

Two German Jewish families at a gathering before the war. [LCID: 08488]
جزئیات
عکس ها

دو خانواده یهودی آلمانی در یک گردهم آیی قبل از جنگ.

دو خانواده یهودی آلمانی در یک گردهم آیی قبل از جنگ. فقط دو نفر از این گروه از هولوکاست جان سالم به در بردند. آلمان، 1928.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.