بازگشت به مطلب

View of the kitchen barracks, the electrified fence, and the gate at the main camp of Auschwitz (Auschwitz I). [LCID: 50689]
جزئیات
عکس ها

نمایی از ساختمان آشپزخانه ها، حصارهای متصل به برق و دروازه اردوگاه اصلی آشویتس (آشویتس 1).

نمایی از ساختمان آشپزخانه ها، حصارهای متصل به برق و دروازه اردوگاه اصلی آشویتس (آشویتس 1). در پیش زمینه عکس، بر سر در دروازه نوشته شده: "کارکردن انسان را آزاد می سازد". این عكس پس از آزادسازی این اردوگاه به دست نیروهای اتحاد جماهیر شوروی گرفته شده است. آشویتس، لهستان، 1945.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.