بازگشت به مطلب

Clandestine photograph, taken by a German civilian, of Dachau concentration camp prisoners on a death march south through a village ... [LCID: 81275]
جزئیات
عکس ها

عکسی که یک غیرنظامی آلمانی به صورت مخفیانه از زندانیان اردوگاه کار اجباری داخائو گرفته است. این زندانیان

عکسی که یک غیرنظامی آلمانی به صورت مخفیانه از زندانیان اردوگاه کار اجباری داخائو گرفته است. این زندانیان طی پیاده روی مرگ به سمت ولفراتسهاوزن، از یک روستا می گذرند. آلمان، بین 26 و 30 آوریل 1945.


برچسب‌ها


  • KZ Gedenkstaette Dachau

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.