بازگشت به مطلب

German civilians from the town of Nammering, under orders of American military authorities, dig graves for victims of a death march ... [LCID: 37246]
جزئیات
عکس ها

غیرنظامیان آلمانی اهل نامرینگ به دستور مقامات نظامی آمریکایی، در حال حفر گور برای قربانیان پیاده روی مرگ

غیرنظامیان آلمانی اهل نامرینگ به دستور مقامات نظامی آمریکایی، در حال حفر گور برای قربانیان پیاده روی مرگ از اردوگاه کار اجباری بوخنوالت هستند. آلمان، ماه مه 1945.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.