بازگشت به مطلب

Nazi Storm Troopers (SA) block the entrance to a trade union building that they have occupied. [LCID: 78571]
جزئیات
عکس ها

گارد ضربت نازی ها (اس.آ) ورودی یک ساختمان اتحادیه صنفی را که به اشغال خود درآورده اند، مسدود می سازند.

گارد ضربت نازی ها (اس.آ) ورودی یک ساختمان اتحادیه صنفی را که به اشغال خود درآورده اند، مسدود می سازند. گروه های گارد ضربت دفاتر اتحادیه ها را در سراسر کشور اشغال و آنها را وادار به انحلال کردند. برلين، آلمان، 2 ماه مه 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.