Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εγκαταλελειμμένος δρόμος στην περιοχή του γκέτο Σιγκέτου Μαρματιέι.

Εγκαταλελειμμένος δρόμος στην περιοχή του γκέτο Σιγκέτου Μαρματιέι. Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε μετά τον εκτοπισμό του πληθυσμού του γκέτο. Σιγκέτου Μαρματιέι, Ουγγαρία, Μάιος 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Albert Rosenthal

A deserted street in the area of the Sighet Marmatiei ghetto. [LCID: 10468]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.