Details
Photo

Haika Grosman

Haika Grosman, one of the organizers of the Bialystok ghetto underground and participant in the Bialystok ghetto revolt. Poland, 1945.


Tags


  • Moreshet Mordechai Anilevich Memorial

Share This

Haika Grosman, one of the organizers of the Bialystok ghetto underground and participant in the Bialystok ghetto revolt. [LCID: 77570]