Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η Haika Grosman, μία από τις οργανώτριες της αντίστασης του γκέτο του Μπιάλιστοκ, η οποία έλαβε μέρος στην εξέγερση του γκέτο του Μπιάλιστοκ.

Η Haika Grosman, μία από τις οργανώτριες της αντίστασης του γκέτο του Μπιάλιστοκ, η οποία έλαβε μέρος στην εξέγερση του γκέτο του Μπιάλιστοκ. Πολωνία, 1945.


Ετικέτες


  • Moreshet Mordechai Anilevich Memorial

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Haika Grosman, one of the organizers of the Bialystok ghetto underground and participant in the Bialystok ghetto revolt. [LCID: 77570]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.