جزئیات
عکس ها

هایکا گروسمان، یکی از سازماندهندگان تشکیلات زیرزمینی محله یهودی نشین بیالیستوک که در شورش آن محله نیز شرکت داشت.

هایکا گروسمان، یکی از سازماندهندگان تشکیلات زیرزمینی محله یهودی نشین بیالیستوک که در شورش آن محله نیز شرکت داشت. لهستان، 1945.


برچسب‌ها


  • Moreshet Mordechai Anilevich Memorial

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Haika Grosman, one of the organizers of the Bialystok ghetto underground and participant in the Bialystok ghetto revolt. [LCID: 77570]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.