تئودور درایزر

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
به گمان من مقدر است که این روزها در روسیه -و نه هیچ کشور دیگری- رویدادهای بزرگی رخ دهد، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عملی.
- درایزر به روسیه می نگرد، سال 1929

آثار سوزانده شده
تمام آثار منتشر شده پیش از ماه مه 1933

چکیده
تئودور درایزر (1945-1871)، نویسنده آمریکایی، در یک محیط آلمانی زبان در شهر تِره هوت ایالت ایندیانا بزرگ شد. او یکی از ده فرزند یک خانواده فقیر و مهاجر آلمانی، و فردی عمدتاً خود آموخته بود. آثار درایزر در تمام طول عمرش سانسور یا ممنوع می شد. او حرفه نویسندگی را با خبرنگاری در تعدادی از روزنامه های شیکاگو و سنت لوئیس آغاز کرد. درایزر یکی از پیشگامان رمان ناتورالیستی آمریکا و دشمن همیشگی سانسور بود. در سال 1900، ناشر از توزیع سراسری اولین رمان او، خواهر کری، به دلیل آنکه حاوی مضامین غیراخلاقی تشخیص داده شد، امتناع ورزید. رمان های بعدی او از سوی"انجمن جلوگیری از فساد نیویورک" محکوم و در شهر بوستون ممنوع شد. با افزایش علاقه درایزر به سوسیالیسم و کمونیسم، آثار او نیز به طرز فزاینده ای سمت و سوی سیاسی گرفتند. کتاب های درایزر در آلمان نازی ممنوع و سوزانده شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.