نینا شوستر  Nina Szuster

نینا شوستر Nina Szuster

تاریخ تولد: ۱۸ مهٔ ۱۹۲۹

روکیتنو, لهستان

نینا در یک خانواده‌ی یهودی در شهر لهستانی روکیتنو به دنیا آمد. پدرش در کار ساخت اجاق و تنور بود. خانواده‌ی نینا خیلی با هم متفاوت بودند: پدرش یهودی ارتودکس مذهبی بود، برادرش یک صهیونیست مبارز و مادرش به سمت کمونیسم متمایل بود. نینا به مدرسه‌ی یهودی شهر می‌رفت.

۱۹۳۳-۳۹: در سپتامبر ۱۹۳۹ اتحاد جماهیر شوروی به نیمه‌ی شرقی لهستان یورش برد. تمامی کسب و کارها ملی و املاک به سرعت ضبط شدند. شوروی‌ها بیشتر ثروت شهر را در مناطق فقیرنشین پخش کردند. مادرم در خانه‌مان کلاسی در مورد ساختار سیاسی شوروی برپا کرده بود. آنها، مدرسه‌ی یهودی ما را بستند و به جای آن مدرسه‌ی اوکراینی باز کردند و ما شروع کردیم به آموختن در مورد حاکمان شوروی جدیدمان.

۱۹۴۰-۴۱: در سال ۱۹۴۱، آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و شهر ما را به اشغال خود درآورد. مقامات آلمانی به سرعت یهودیان محلی را در چند خانه جمع کردند و منطقه را با سیم خاردار محصور نمودند. یک شب، آلمانی‌ها به صورت ناگهانی شروع کردند به بیرون کشیدن مردم از خانه‌هایشان. من سعی کردم تعدادی لباس بردارم اما یک آلمانی من را گرفت و نعره زد «زودباش وگرنه می‌کشمت!» خودم را از دستش رها کردم و به سمت آشپزخانه دویدم. سپس صدای شلیک گلوله شنیدم. عمویم مرده بود. یک پنجره باز دیدیم و از آن بیرون پریدم. خوشبختانه هوا مه آلود بود و کسی من را که مشغول سینه خیز رفتن از زیر سیم خاردار بودم ندید.

نینا بعد از فرارش به پارتیزان‌های اوکراینی پیوست. وی با کمک فرمانده‌اش به مسکو فرستاده شد و در آنجا تا پایان جنگ به تحصیل پرداخت. وی در سال ۱۹۴۷ به آمریکا مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.