بازگشت به مطلب

Major camps in Greater Germany, Buchenwald indicated [LCID: buc72020]
جزئیات
نقشه ها

اردوگاه های اصلی در آلمان بزرگ، بوخنوالت مشخص شده است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.