جزئیات
عکس ها

در این پوستر چاپ سال 1945، یک خانواده آلمانی آماده نبرد اعلام می کنند: "از فرانکفورت، شهر خط مقدم جبهه، دفاع خواهیم کرد!" هیتلر اعلام کرده بود که

در این پوستر چاپ سال 1945، یک خانواده آلمانی آماده نبرد اعلام می کنند: "از فرانکفورت، شهر خط مقدم جبهه، دفاع خواهیم کرد!" هیتلر اعلام کرده بود که از شهر مرزی باید به هر قیمتی در برابر حمله متفقین دفاع کرد. در ماه های پایانی جنگ، هدف از تلاش های تبلیغاتی، متحدسازی توده مردم برای دفاع نهایی از کشور بود.


برچسب‌ها


  • Institut fuer Stadtgeschichte Frankfurt am Main

اشتراک

بازگشت به مطلب

This poster from 1945 shows an embattled German family proclaiming, "Frontline City Frankfurt will be held!" [LCID: p820g]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.