بازگشت به مطلب

A crowd cheers Adolf Hitler as his car leaves the Reich Chancellery following a meeting with President Paul von Hindenburg. [LCID: 80706]
جزئیات
عکس ها

توده ای از مردم در حال ابراز احساسات برای آدولف هیتلر هستند که پس از ملاقات با پرزیدنت پاول فون هیندنبورگ کاخ صدارت عظمی رایش را با اتومبیل خود ترک می کند.

توده ای از مردم در حال ابراز احساسات برای آدولف هیتلر هستند که پس از ملاقات با پرزیدنت پاول فون هیندنبورگ کاخ صدارت عظمی رایش را با اتومبیل خود ترک می کند. برلين، آلمان، 19 نوامبر 1932.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.