جزئیات
عکس ها

نمایی از حصار سیم خارداری که قسمتی از گتو در کراکوف را از بقیه شهر جدا می کرد.

نمایی از حصار سیم خارداری که قسمتی از گتو در کراکوف را از بقیه شهر جدا می کرد. کراکوف، لهستان، زمان: نامشخص.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

View of a barbed-wire fence separating part of the ghetto in Krakow from the rest of the city. [LCID: 73173]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.