جزئیات
عکس ها

نموداری كه پراكندگی جامعه یهودیان و همچنین یهودیان "چند نژادی" را در کل جمعیت آلمان در 1939 نشان می دهد.

نموداری كه پراكندگی جامعه یهودیان و همچنین یهودیان "چند نژادی" را در کل جمعیت آلمان در 1939 نشان می دهد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Chart showing the breakdown of Jews and Jews of "mixed race" (Mischlinge) within the total German population of 1939. [LCID: 80027]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.