بازگشت به مطلب

Poster: "Greater Germany: Yes on 10 April" (1938). [LCID: bk000001]
جزئیات
عکس ها

پوستر: "آلمان کبیر: آری در روز دهم آوریل" (1938).

پوستر: "آلمان کبیر: آری در روز دهم آوریل" (1938). پیام این پوستر انتخاباتی، همانگونه که در تصویر دستانی که به نشان سلام نازی ها به صورت یکپارچه بالا برده شده اند نمایان است، تأکید بر همرنگ جماعت شدن سیاسی با نازی هاست. در تبلیغات نازی ها اغلب قدرت جنبش توده ها در جهت پیشرفت کشور از اهمیتی خاص برخوردار بود؛ در این تصویر نیز زاویه رو به بالای دست ها با ظرافت نشانگر همین نکته است. این پوستر مظهر راهکار تبلیغاتی استفاده از شعارهای ساده و اطمینان بخش با حروف درشت و رنگ های مشخصه نازی ها -قرمز، سیاه و سفید- است. آرشیو دولتی کوبلنتس


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.