بازگشت به مطلب

Family members say goodbye to a child through a fence at the ghetto's central prison where children, the sick, and the elderly were ... [LCID: 89772]
جزئیات
عکس ها

اعضای خانواده با کودکشان خداحافظی می‌کنند

اعضای خانواده از ميان حصارهای زندان مركزی گتو با کودکی خداحافظی می کنند. کودکان، بيماران و سالخوردگان قبل از تبعيد به خلمنو در طول عمليات "Gehsperre" [بخشی از عملیات راینهارد برای کشتن کودکان و سالخوردگان و تبدیل گتو به محل کار] در این زندان نگهداشته می‌شدند. لودز، لهستان، سپتامبر ۱۹۴۲.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.