جزئیات
عکس ها

اعضای گارد هلینکا در اسلواکی، یکی از ایستگاه های ماهواره ای حکومت نازی. تاریخ نامعلوم.

رژه‌ی اعضای گارد هلینکا در اسلواکی، یکی از ایالت‌های تحت کنترل حکومت نازی. تاریخ نامعلوم.


  • Czechoslovak News Agency

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Members of the Hlinka Guard march in Slovakia, a Nazi satellite state. [LCID: 80644]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.