بازگشت به مطلب

Nazi propaganda often portrayed Jews as engaged in a conspiracy to provoke war. [LCID: 17401a]
جزئیات
عکس ها

نازی ها در تبلیغات خود اغلب یهودیان را در حال دسیسه چینی برای جنگ افروزی تصویر می کردند.

نازی ها در تبلیغات خود اغلب یهودیان را در حال دسیسه چینی برای جنگ افروزی تصویر می کردند. در اینجا، تصویری کلیشه ای از یک یهودی دیده می شود که پشت صحنه مشغول توطئه به منظور تسلط بر قوای متفقین است که با پرچم های انگلستان، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی مشخص شده اند. در زیر تصویر نوشته شده: "پشت سر نیروهای دشمن: یهودیان." حدود سال 1942


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Helmut Eschwege

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.